Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu internetowego www.przemax.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. GWARANCJA

10 .DANE OSOBOWE

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. DEFINICJE

Zawarte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie

uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

  1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

pełnoletnia,  która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

  1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr

16, poz. 93 ze zm.).

  1. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o

Świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. KONTO (KONTO KLIENTA) – pod strona sklepu, w ramach której gromadzone są

informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

  1. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem

Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta

Konta, dokonana na podstawie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez

Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod

adresem www.przemax.plza pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę

sprzedaży.

1.10. SPRZEDAWCA

P.H.U.”Przemax”

ul. Hugona Kołłątaja 53

61-413 Poznań

NIP 783-126-91-51 Regon 301025079

Nr konta: 23 2490 0005 0000 4530 3008 6255  Alior Bank

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania dokonano w dniu 26.02.2009 pod numerem  DG.II/64110-1594/2009

1.11. STRONA –Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu

Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA

Firma P.H.U. ”Przemax”

ul. Hugona Kołłątaja 53

61-413 Poznań

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu

na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności

postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te

przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze

zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

P.H.U. ”Przemax” Przemysław Marciniak

ul. Hugona Kołłątaja 53 61-413 Poznań

adres poczty elektronicznej  sklep@przemax.pl

adres strony internetowej www.przemax.pl

Numer telefonu +48 730 740 460 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

właściwego operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi

elektroniczne:

-Konto Klienta w Sklepie internetowym;

-Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca:

-Komputer z dostępem do Internetu;

-Dostęp do poczty elektronicznej.

-Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

-Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,

JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający

funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub

urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym nie zamówionej informacji

handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej

Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w

zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

-umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

-do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta:. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,

miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

oraz Hasło.

- umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na

czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

-klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego

terminu wypowiedzenia.

-usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin,

w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi

mieć charakter obiektywny i bezprawny. Rozwiązanie umowy następuje 14– dniowego okresu

wypowiedzenia.

-wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony

przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie

trwania umowy.

-niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie

Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych

Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego .

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i

zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają

jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są dostępne są na stronie Sklepu

internetowego w zakładce koszty dostawy.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia

przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie

internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po

złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy

wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu

o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego

formularza.

-w momencie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia

Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy

Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola „ZAMAWIAM”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do

realizacji  i po potwierdzeniu kosztów dostawy przez zamawiającego zostaje zawarta

Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje

przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia

Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy

kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie

ustalonym w wysłanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do zamawiającego.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: transportem własnym na terenie

miasta Poznania lub za pośrednictwem przewoźnika FedEX.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są

dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce. „Koszty dostawy”

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za

pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek

lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.6. "Darmowa Dostawa". W przypadku zakupu produktów z opcją "darmowa dostawa" i łączeniu ich  z innymi produktami typu: (wanny, brodziki, umywalki, stelaże podt., mozaika i grzejniki)

"Darmowa Dostawa" dotyczy tylko pozycji z opisem "darmowa dostawa".

Dodatkowe koszty transportu pozostałych produktów zostaną podane przez konsultanta sklepu drogą elektroniczną badź telefoniczną.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

-za pobraniem

-przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu

oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

-gotówka tylko przy odbiorze

6.3. W wypadku Klientów będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić

od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w

pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: PRZEMAX.PL ul. Kołłątaja 53, 61-413 Poznań

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@przemax.pl

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy

o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w

zakładce "reklamacje i zwroty". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie

jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie

przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w

częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na

regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

pierwszego z Produktów;

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba

że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z

żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od

konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili

otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam

odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kołłątaja 53 Poznań 61-413.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest

ponieść konsument:

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu

do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;
-w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według

specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,

którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt

ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje

dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są

określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty towaru”.

8.3 . Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia

ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i

zażądania sporządzenia protokołu szkody.
8.4 W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru,

Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania

przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkody.
8.5 W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 8.2 i 8. 3, Sklep

uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie

przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę

możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.

8.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: PRZEMAX.PL ul. Kołłątaja 53 Poznań 61-413
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@przemax.pl

8.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia wady;

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

8.8 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym

terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.9. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg

terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 8.5

Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego

Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub

usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 9. GWARANCJA

9.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

9.2 Szczegółowe kwestie związane z udzieleniem gwarancji, w tym dotyczące w szczególności

czasu na jaki została udzielona gwarancja i warunków jej realizacji, zamieszczone są w:

- dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, który załączany jest do większości

produktów dostępnych w Sklepie,

  1. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

  2. W przypadku produktu objętego gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Klient

może reklamować produkt posiadający wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – Klient kieruje reklamację do podmiotu, który jej udzielił – według swego wyboru może tego dokonać bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego producenta lub dystrybutora albo za pośrednictwem Sprzedawcy który wyłącznie przekazuje reklamację),

 DANE OSOBOWE

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, są w pełni bezpieczne, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Sklep zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy pobieranych, ustalanych i powstających danych osobowych, które Klienci podali w związku z rejestracją i użytkowaniem strony internetowej

www.przemax.pl.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

-Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

-Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

- Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie

Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy

Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

                           R O D O

Czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę

danych osobowych : tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej w celu przygotowywania oferty, zawarcia umowy, wystawienia dokumentacji sprzedażowej oraz dla celów księgowych.

                  

                                      TAK       /       NIE

 

                                                         ……………………………………….

                                                         data i podpis Klienta

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu wysyłając do naszej firmy prośbę drogą: telefoniczną, elektroniczną, pisemnie, osobiście. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest nasza Firma: PHU PRZEMAX

z siedzibą w Poznaniu ul. Kołłątaja 53

                           Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2018